Term and Condition

1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1 เมื่อลูกค้าตกลงสั่งซื้อสินค้าใด ๆ และหรือจ้างผลิตสินค้า และ/หรือ บริการ ("สินค้า") และ/หรือใช้บริการส่งมอบ จัดส่ง และ/หรือบริการการอื่น ๆ (“บริการ”) จากบริษัท ในเครือ 3c group ("บริษัท") โดยการยืนยันใบเสนอราคา ถือว่าลูกค้าตกลงทำสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย โดยถือตามข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ คำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ลูกค้าซื้อสินค้าและ/หรือบริการ จะหมายถึง "คำสั่งซื้อ"

1.2 ลูกค้าควรศึกษาข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ควบคู่กับ  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้

1.3 ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างข้อตกลงการซื้อสินค้า และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ให้ยึดตามข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้

1.4 การพิจารณาหรือการตัดสินใจทั้งหมดของบริษัทภายใต้ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

2. การสั่งซื้อ การจองสินค้าและการสั่งผลิตสินค้า 

2.1 เมื่อลูกค้าตกลงทำการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทในแต่ละครั้ง ลูกค้ารับรองและรับประกันกับบริษัทว่าลูกค้ามีอำนาจ หรือได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องจากผู้มีอำนาจของบริษัทในการสั่งซื้อและยืนยันการสั่งซื้อ

2.2 ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นตามที่บริษัทร้องขอและสามารถติดต่อได้กับทางบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อลูกค้าได้

2.3 การที่ลูกค้าได้รับใบเสนอราคา ถือเป็นการเสนอซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากบริษัทตามราคาและเงื่อนไขที่ปรากฏในใบเสนอราคาเท่านั้น 

2.4 บริษัทยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ยืนยันคำสั่งซื้อและข้อตกลงการซื้อสินค้าในใบเสนอราคาแล้วเท่านั้น 

2.5 บริษัทจะสำรองสินค้าหรือสั่งผลิตสินค้าให้ลูกค้า ตามเงื่อนไขดังนี้ 

a) ลูกค้ายืนยันกำหนดวันที่ที่ต้องการให้จัดส่ง

b) กรณีสินค้าสินค้าราคาพิเศษ (Order Contract), สินค้าที่่ผลิตตามคำสั่งซื้อ ( By Order), สินค้าที่ปริมาณ (Volume) สูง และสินค้าสั่งผลิต (ODM , Premix) หากลูกค้าไม่ระบุวันที่จัดส่ง บริษัทจะจองสินค้าไว้ให้เท่านั้น แต่จะยังไม่นำเข้าหรือทำการผลิตสินค้า เนื่องจากจะส่งผลต่ออายุการเก็บรักษา (Shelf life) ของสินค้า ทั้งนี้ ลูกค้าต้องกำหนดวันที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ยืนยันใบเสนอราคา หรือไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญา (Contract) สำหรับ Order Contract และบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาในการรอคอยสินค้า (Lead time) ที่กำหนด

c) ลูกค้าชำระเงินมัดจำครบตามเงื่อนไขที่ตกลงในใบเสนอราคา (กรณีมีเงื่อนไขเงินมัดจำ) 

2.6 กรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร็วกว่า lead time ปกติที่เสนอราคา ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการคิดค่าบริการขนส่งเพิ่มเติม 

2.7 กรณีสูตรสินค้าที่ลูกค้าจ่ายค่าพัฒนาสูตร หรือมีการสั่งซื้อตามปริมาณขั้นต่ำที่บริษัทเสนอเงื่อนไขในแต่ละสูตรผลิต จะถือว่ากรรมสิทธิ์สูตรเป็นของลูกค้า แต่หากเป็นสูตรที่ลูกค้าไม่ได้ว่าจ้างพัฒนา กรรมสิทธิ์สูตรถือเป็นของบริษัท โดยการถือครองสิทธิสูตรของลูกค้านั้น ลูกค้าจะมีสิทธิการถือครองตราบเท่าที่มีการซื้อขายต่อเนื่อง บริษัทจะไม่นำสูตรชนิดเดียวกันนี้ไปใช้กับลูกค้ารายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า แต่หากลูกค้าขาดการซื้อขายต่อเนื่องเกิน 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกชื่อลูกค้าออกจากเจ้าของทะเบียนสินค้าและกรรมสิทธิ์สูตรสินค้า 

2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตสำหรับสินค้ากลุ่ม Premix , ODM ตามความเหมาะสม ซึ่งจะไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า รสชาติ และประสิทธิภาพของสินค้าตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า 

2.9 ข้อตกลงซื้อสินค้าฉบับนี้ ไม่นับรวมสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark) กรณีลูกค้าประสงค์ใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องมีการตกลงทำสัญญาขออนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม 

2.10 กรณีลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้า ลูกค้าจะต้องจัดส่งฉลาก เครื่องหมายการค้า หรือบาร์โค๊ต สำหรับพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกัน 

2.11 สินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับ lead time การสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าแต่ละรายการ โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดสินค้าโดยประมาณในใบเสนอราคา ทั้งนี้ อาจมีความคลาดเคลื่อนในการจัดส่ง เนื่องจากการผลิตและการจัดส่งสินค้าจากโรงงาน 

2.12 กรณีสินค้าทยอยส่ง ราคาสินค้าในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาได้ เนื่องจากสินค้าบริษัทฯ เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ราคาที่เสนอจึงเป็นราคาอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน หากในอนาคตมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจนกระทบกับราคาที่ตกลงซื้อขาย บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อเสนอการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าใหม่ ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัทและลูกค้า) เห็นตรงกันว่าราคาที่ปรับส่งผลกระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยไม่เสียค่าปรับจากการยกเลิกคำสั่งซื้อ 

2.13 ระยะเวลาและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือจ้างผลิตสินค้าและ/หรือ บริการใดๆ ให้เป็นไปตามใบเสนอราคาในแต่ละครั้ง 

 

3. เงินมัดจำ เงินประกันสินค้า 

3.1 บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำค่าสินค้า สำหรับสินค้าราคาพิเศษ (Order Contract) อัตรา 30% , สินค้า By Order อัตรา 30% , สินค้าที่ต้องสั่งจองให้พิเศษเนื่องจาก Volume สูง อัตรา 30% และสินค้าสั่งผลิต (ODM , Premix) อัตรา 50% 

3.2 กรณีสินค้าทยอยจัดส่ง บริษัทจะหักมัดจำคืนตามปริมาณสินค้าที่จัดส่งจริงในแต่ละคราว และจะหักเงินมัดจำที่เหลือทั้งหมดเมื่อมีการส่งสินค้าครบในการส่งของรอบสุดท้าย 

3.3 กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขข้อตกลงการซื้อสินค้านี้ บริษัทมีสิทธิริบเงินมัดจำค่าสินค้าได้ตามมูลค่าความเสียหายจากการผิดเงื่อนไข 

 

4. การส่งมอบและจัดส่งสินค้า 

4.1 บริษัทจะจัดส่งสินค้าตามปริมาณที่ได้ตกลงในใบเสนอราคา กรณีสินค้าสั่งผลิต ปริมาณการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสินค้าที่ได้ตกลงกัน

4.2 บริษัทจะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ตามสถานที่ตกลงกันในใบเสนอราคา กรณีสถานที่จัดส่งสินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าตามปริมาณ น้ำหนักสินค้าและระยะทางในการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกบริษัทขนส่งเท่านั้น 

4.3 บริษัทจะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ได้มีการยืนยันวันจัดส่งกับลูกค้า หากวันที่ส่งมอบสินค้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนกำหนดส่งเป็นวันทำการถัดไป

4.4 บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนดได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาการจัดส่งสินค้าต่อไป 

4.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่ตกลง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คำสั่งตามกฎหมายหรือคำพิพากษา หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของลูกค้า หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทสามารถขยายระยะเวลาส่งมอบได้ โดยจะมีการตกลงกับลูกค้าตามสมควร 

4.6 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งสินค้าของลูกค้า (ถ้ามี) เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ หากไม่มีการแจ้งให้บริษัททราบ ลูกค้าจะถือเป็นความผิดบริษัทมิได้ 

4.7 เมื่อได้รับสินค้า ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า สภาพของบรรจุภัณฑ์ และจำนวนสินค้าว่าถูกต้อง พร้อมลงนามในหลักฐานการจัดส่งสินค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องของสินค้า สภาพของบรรจุภัณฑ์ และจำนวนสินค้าที่ได้รับ 

4.8 ลูกค้ามีหน้าที่เตรียมสถานที่ให้สามารถรับสินค้าตามที่จะจัดส่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีผู้ใดลงนามรับสินค้า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการสำหรับการจัดส่งสินค้าครั้งใหม่ต่อไป 

4.9 กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ เช่น รถจัดส่งชำรุดเสียหาย อุบัติเหตุการจราจร การจราจรติดขัดอย่างหนัก หรือสภาพอากาศเลวร้าย เป็นต้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการติดต่อลูกค้าเพื่อหาวันและเวลาในการจัดส่งใหม่ 

4.10 บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุ หากการจัดส่งมีความปลอดภัยและสามารถทำได้ ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่าการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุนั้นไม่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท หรือความพยายามจัดส่งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือสถานที่ซึ่งระบุให้เป็นที่อยู่สำหรับการจัดส่ง (รวมถึงทรัพย์สินอื่นโดยรอบ) บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน และหากลูกค้ายังคงยืนยันให้มีการจัดส่งต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการจัดส่งนั้น 

4.11 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของลูกค้าหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนการจัดส่งตามคำสั่งซื้อนี้ 

 

5. การชำระค่าสินค้าและบริการ

5.1 เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าและบริการให้เป็นไปตามที่ระบุในใบเสนอราคา 

5.2 กรณีเงินมัดจำสินค้าที่ลูกค้าชำระมา บริษัทจะหักคืนตามสัดส่วนปริมาณสินค้าที่มีการจัดส่งสินค้าในแต่ละรอบ (กรณีมีการแบ่งส่งมากกว่า 1 ครั้ง) หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงในใบเสนอราคา 

5.3 หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ลูกค้าตกลงให้บริษัทจะคิดค่าปรับชำระล่าช้าในอัตรา 15% ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ชำระครบถ้วน รวมถึงลูกค้าต้องรับผิดชอบในบรรดาความค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของลูกค้า 

5.4 กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการผลิต การจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าที่เหลือทั้งหมด จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ค่าสินค้าครบถ้วนตามที่ตกลง และจะถือเป็นความผิดบริษัทในการจัดส่งสินค้าล่าช้ามิได้ 

 

6. การยกเลิก เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้า และการเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งสินค้า

6.1 ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าและบริการได้ทุกกรณี เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว 

6.2 หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหลังจากได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว สามารถติดต่อฝ่ายขาย หรือ Customer Serviceได้ที่เบอร์ 02-033-0555 ภายใน 3 วันนับจากวันยืนยันคำสั่งซื้อ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจบริษัท 

6.3 กรณีลูกค้าหรือบริษัท (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) ไม่ยืนยันกำหนดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (ข้อ 2.5) หรือเลื่อนกำหนดส่งสินค้าออกไปเกินกว่า 30 วัน ลูกค้า / ฝ่ายที่เลื่อนส่งจะต้องชำระค่าปรับจากการเลื่อนส่งสินค้าในอัตรา 15% ต่อปี จากมูลค่าสินค้าและระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเกิน 30 วันนับจากวันที่ยืนยันใบเสนอราคา / วันที่นัดจัดส่งครั้งแรก หรือวันสิ้นสุด Contract (สำหรับ Order Contract) โดยจะเรียกเก็บ (ลูกค้า) หรือออกลดหนี้ (บริษัท) ตามจำนวนสินค้าที่จัดส่งจริงในแต่ละคราวจนกว่าจะส่งสินค้าครบถ้วน ทั้งนี้ การเลื่อนส่งสินค้าอาจส่งผลต่ออายุสินค้าคงเหลือ (Shelf life) ลูกค้าไม่มีสิทธิปฎิเสธการรับสินค้าเนื่องจาก Shelf life ต่ำ อันมาจากการเลื่อนส่งสินค้าจากลูกค้าเอง 

6.4 กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขข้อ 6.1 หรือปฎิเสธการรับมอบสินค้าโดยมิได้เกิดจากความบกพร่องของบริษัท ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียตามมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ และบริษัทสามารถริบเงินมัดจำค่าสินค้าได้ 

 

7. การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบของบริษัท

7.1 บริษัทขอรับประกันการส่งมอบสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันส่งมอบสินค้า ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับว่าถูกต้องตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้น ครบถ้วน ถูกต้องตามคำสั่งซื้อทุกประการ 

7.2 บริษัทขอรับประกันด้านคุณภาพสินค้าตามข้อมูลจำเพาะ (Specification) ภายใน 90 วันนับจากวันส่งมอบสินค้า 

7.3 หากเกินจากระยะเวลาประกันที่บริษัทกำหนดในข้อ 7.1 , 7.2 บริษัทจะถือว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้นถูกต้องตามคำสั่งซื้อทุกประการ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอคืนสินค้าหรือขอเปลี่ยนสินค้าได้ 

7.4 บริษัทจะรับประกันสินค้า และรับคืน / เปลี่ยนสินค้า เฉพาะสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีการเปิดใช้ มีการจัดเก็บตามมาตรฐานสากลของสินค้าที่ระบุใน เอกสารมาตรฐานการตรวจรับสินค้า / COA (Certificate of Analysis) / Specification Sheet / MSDS (Material Safety Data Sheet) และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น 

7.5 สำหรับสินค้าสั่งผลิตประเภท Premix , ODM หากลูกค้าต้องการให้รับประกันตลอดอายุสินค้า ลูกค้าจะต้องจัดทำการทดสอบสินค้า (Stability Test) โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

7.6 เงื่อนไขหรือการรับประกันใด ๆ ซึ่งอาจถูกตีความหรือรวมอยู่ในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ด้วยเหตุตามกฎหมายหรือการตีความตามกฎหมายจารีตประเพณีหรือเหตุอื่น ไม่รวมอยู่ในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้อย่างชัดแจ้งตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต 

7.7 ภายใต้ข้อกำหนดข้างต้นและตามหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทเกี่ยวกับการสั่งซื้อใด ๆ ตามที่ลูกค้าเรียกร้องนั้นให้จำกัดไว้ไม่เกินราคาที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้าและบริการมาแล้ว 

 

8. การคืนสินค้า 

8.1 ในกรณีที่สินค้ามีความบกพร่องตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจะรับคืนเฉพาะสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดใช้ และมีการจัดเก็บตามมาตรฐานสากลตามเอกสารที่บริษัทกำหนดในข้อ 7.4 เท่านั้น 

8.2 บริษัทจะส่งสินค้าทดแทนสำหรับสินค้าที่รับคืนภายในระยะเวลา 7 วันสำหรับสินค้าที่มี Stock แต่หากสินค้าไม่มี Stock บริษัทจะจัดส่งให้ภายในระยะเวลา leadtime สินค้า 

8.3 บริษัทจะดำเนินการคืนเงินต่อเมื่อได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจลดจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้าหากสินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามข้อกำหนดบริษัท 

8.4 ไม่มีการคืนค่าบริการ (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทเห็นชอบให้คืน 

 

9. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา 

บรรดาเอกสารแนบท้ายใดๆ (ถ้ามี) ที่บริษัทได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการซื้อสินค้า หากมีข้อตกลงหรือข้อความใดในเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกับข้อตกลง ให้ยึดถือข้อตกลงการซื้อสินค้านี้เป็นหลักใช้บังคับ ในกรณีที่บรรดาเอกสารแนบท้ายที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการซื้อสินค้าขัดแย้งกันเอง ให้บริษัทและลูกค้าเป็นผู้พิจารณา วินิจฉัย ร่วมกัน 

 

10. ข้อตกลงทั้งหมด 

ให้ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัทเกี่ยวกับการขายและการซื้อสินค้า และ/หรือจ้างผลิตสินค้าและ/หรือบริการ ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ และให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับกับลูกค้าและบริษัท ตั้งแต่เริ่ม ใช้ ก่อนคำเสนอ ข้อตกลง การรับรอง และหน้าที่ที่ของลูกค้าบริษัทและ บริษัท ลูกค้าได้ทำขึ้นก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แม้ในการตกลงดังกล่าวจะมีการกำหนดให้ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดมีผลบังคับใช้ต่อไปได้หรือไม่ก็ตาม

 

11. การสละสิทธิ์ 

หากลูกค้ากระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้และบริษัทไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับลูกค้า กรณีดังกล่าวไม่อาจถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการดำเนินการกับลูกค้าตามสิทธิที่บริษัทมี และบริษัทยังคงมีสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิของตนและเรียกร้องให้ลูกค้าชดเชยความเสียหายในภายหลัง หรือในโอกาสอื่นเมื่อลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้อีก

 

12. การโอนสิทธิ

ลูกค้าจะโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงซื้อสินค้าฉบับนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปให้บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน 

 

13. ภาษีอากร

บริษัทและลูกค้า แต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่และความรับผิดในอันที่จะต้องชำระและจัดให้มีการชำระ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงซื้อขายสินค้าฉบับนี้

 

14. การรักษาความลับ

ลูกค้าและบริษัทเข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้อตกลงซื้อขายตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับทางธุรกิจที่ ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าตกลงและรับรองว่า บรรดาข้อมูล ข้อเท็จจริงและเอกสารต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ทราบ หรือรับทราบจากบริษัทไม่ว่าผ่านทางพนักงาน ลูกจ้าง หรือบริวารของบริษัท ลูกค้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งควบคุม และดูแลมิให้พนักงาน, ลูกจ้าง หรือบริวารของลูกค้าเปิดเผยหรือยินยอมให้เปิดเผยหรือไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือต้องเปิดเผยตามคำสั่งศาล โดยลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบโดยเร็ว ทั้งนี้หากมีความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงและยินยอมจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยตรงต่อบริษัท 

 

15. การไม่มีผลบังคับใช้ 

กรณีข้อตกงการซื้อสินค้านี้ มีข้อความหรือข้อตกลงใดที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือแยกส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นออกจากข้อความ หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่สมบูรณ์ และให้ข้อความและข้อตกลงส่วนที่ยังสมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่างลูกค้าและบริษัททั้งสองฝ่ายต่อไป

 

16. ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดการติดต่อของลูกค้า ซึ่งให้ไว้กับบริษัทระหว่างดำเนินการสั่งซื้อจะถูกเก็บไว้และนำไปใช้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

 

17. สิทธิของบุคคลภายนอก

บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ไม่มีสิทธิบังคับใช้หรือได้รับประโยชน์ตามข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ 

 

18. การไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

หากลูกค้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงการซื้อสินค้านี้ หรือเพิกเฉย หรือไม่แก้ไขปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อบริษัทแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดเวลา บริษัทถือว่าลูกค้ากระทำผิดข้อตกลงการซื้อสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัททันที 

 

19. การระงับข้อพิพาท 

หากลูกค้ามีข้อพิพาทกับบริษัท โปรดติดต่อบริษัทที่ฝ่าย Customer Service เบอร์ 02-033-0555  เพื่อระงับข้อพิพาทร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการก่อน

 

20. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล 

ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย และโดยข้อตกลงฉบับนี้ลูกค้ายินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยสำหรับการตัดสินคดีทั่วไป

 

21. หนังสือบอกกล่าว 

ลูกค้าสามารถส่งหนังสือบอกกล่าว คำร้องขอ หรือการแจ้งให้ทราบอื่นใดให้บริษัทได้ที่ 

ที่อยู่: บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 950/127-133 ซอยพระราม 3 38 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ :  02-033-0555