เกี่ยวกับ 3C

คุณค่าหลักขององค์กร

3C อยู่มานานกว่า 30 ปีได้อย่างไร?

3C ยึดมั่นหลักการทำธุรกิจ 3 ด้าน

ความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์มานานกว่า 33 ปี และทีมงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านเภสัชศาสตร์
และโภชนาศาสตร์

ความสัมพันธ์

ให้ความสำคัญกับการเป็น
พันธมิตรในระยะยาวระหว่าง
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความชอบธรรม

มีความรักและความยุติธรรมในการทำธุรกิจ รวมถึงขึ้นตรงกับพระผู้
เป็นเจ้า

ความเป็นมืออาชีพ

ความสัมพันธ์

ความชอบธรรม