ทีมงาน 3C

ทีมผู้บริหาร

ทีมจัดซื้อและนำเข้าต่างประเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ

ทีมผลิตภัณฑ์

ทีมขายและทีมการตลาด

ทีมบัญชี

ทีมโกดังสินค้า

ทีมขนส่งสินค้า